E BRUNO SCHULZ

 

 

 

BRUNO SCHULZ

 

Mityzacja rzeczywistoœci

 

 

 

BRUNO SCHULZ

 

A valóság mitizálása

Isto rzeczywistoœci jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistoœci żyje dzięki temu, że ma udział w jakimœ sensie uniwersalnym. Stare kosmogonie wyrażały to sentencjš, że na poczštku było słowo. Nienazwane nie istnieje dla nas. Nazwać coœ – znaczy włšczyć to w jakiœ sens uniwersalny. Izolowane, mozaikowe słowo jest wytworem póŸnym, jest już rezultatem techniki. Pierwotne słowo było majaczeniem, kršżšcym dookoła sensu œwiatła, było wielkš uniwersalnš całoœcš. Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejœ dawnej wszechobejmujšcej, integralnej mitologii. Dlatego jest w nim dšżnoœć do odrastania, do regeneracji, do uzupełniania się w pełny sens. Życie słowa polega na tym, że napina się ono, pręży do tysięcy połšczeń, jak poćwiartowane ciało węża z legendy, którego kawałki szukajš się wzajemnie w ciemnoœci. Ten tysišckrotny a integralny organizm słowa rozerwany został na poszczególne wyrazy, na głoski, na potocznš mowę i w tej nowej formie, zastosowany do potrzeb praktyki, przeszedł on już do nas jako organ porozumienia. Życie słowa, jego rozwój sprowadzony został na nowe tory, na tory praktyki, życiowej, poddany nowym prawidłowoœciom. Ale gdy jakimœ sposobem nakazy praktyki zwalniajš swe rygory, gdy słowo, wyzwolone od tego przymusu, pozostawione jest sobie i przywrócone do praw własnych, wtedy odbywa się w nim regresja, pršd wsteczny, słowo dšży wtedy do dawnych zwišzków, do uzupełnienia się w sens – i tę dšżnoœć słowa do matecznika, jego powrotnš tęsknotę, tęsknotę do praojczyzny słownej, nazywamy poezjš.

A valóság lényege az értelem. Aminek nincs értelme, az számunkra nem valóságos. A valóság minden darabja azáltal létezik, hogy részese valamiféle egyetemes értelemnek. A régi kozmogóniák ezt azzal a szentenciával fejezték ki, hogy "Kezdetben vala az Ige". Aminek nincs neve, az számunkra nem létezik. Valamit megnevezni annyit tesz, mint egyféle egyetemes értelem részévé tenni. Az elszigetelt szó mozaikdarabkája késői képződmény, a technika következménye. Az eredeti szó a fény értelme körül keringő tünemény volt, maga a nagy, egyetemes egész. A szó a mai, hétköznapi értelmében egy hajdanvolt osztatlan, mindent magában foglaló mitológia csenevész töredéke csupán. Ezért törekszik arra, hogy újra sarjadjon, regenerálódjék, és teljes értelemmé egészüljön ki. Egy szó úgy él, hogy pattanásig feszül, s ezer meg ezer kapcsolódás felé tör, mint a mesebeli kígyó szétdarabolt teste, melynek részei egymást keresik a sötétben. A szónak ezt az ezerarcú, de sértetlen egészét különféle fordulatokra, hangokra, köznyelvre szabdalták szét, és ebben az új, gyakorlati igényekhez igazított formájában, a közlés eszközeként jutott el hozzánk. A szó életét és fejlődését új vágányra, a gyakorlati élet irányába terelték, és új törvényeknek vetették alá. Ha azonban a gyakorlat valamilyen módon enyhíti parancsainak szigorát, s a szó felszabadul a kényszer alól, és jogaiba visszahelyezve magára marad, akkor egyfajta regresszió veszi kezdetét benne, ellenáram a szó régi kötelékei, az értelemmé való kiegészülés felé. A szónak ezt az anyasejthez való vonzódását, állandóan visszatérő vágyakozását, őshazája iránti sóvárgását nevezzük költészetnek.

Poezja – to sš krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów.

A költészet: szavak közötti értelem-villámok, ősi mítoszok hirtelen újjászületése.

Zapominamy o tym, operujšc potocznym słowem, że sš to fragmenty dawnych i wiecznych historyj, że budujemy, jak barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeŸb i posšgów bogów. NajtrzeŸwiejsze nasze pojęcia i okreœlenia sš dalekimi pochodnymi mitów i dawnych historyj. Nie ma ani okruszyny wœród naszych idei, która by nie pochodziła z mitologii – nie była przeobrażonš, okaleczonš, przeistoczonš mitologiš. Najpierwotniejszš funcjš ducha jest bajanie, jest tworzenie „historyj”. Siłš motorycznš wiedzy ludzkiej jest przeœwiadczenie, że znajdzie ona na końcu swych badań ostateczny sens œwiata. Szuka go ona na szczycie swych sztucznych spiętrzeń i rusztowań. Ale elementy, których używa do budowy, już były raz użyte, już pochodzš z zapomnianych i rozbitych „historyj”. Poezja odpoznaje te sensy stracone, przywraca słowom ich miejsce, łšczy je według dawnych znaczeń. U poety słowo opamiętuje się niejako na swój sens istotny, rozkwita i rozwija się spontanicznie według praw własnych, odzyskuje swš integralnoœć. Dlatego wszelka poezja jest mitologizowaniem, dšży do odtworzenia mitów o œwiecie. Umitycznienie œwiata nie jest zakończone. Proces ten został tylko zahamowany przez rozwój wiedzy, zepchnięty w boczne koryto, gdzie żyje, nie rozumiejšc swego istotnego sensu. Ale i wiedza nie jest niczym innym, jak budowaniem mitu o œwiecie, gdyż mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy w ogóle wyjœć. Poezja dochodzi do sensu œwiata anticipando, dedukcyjnie, na podstawie wielkich i œmiałych skrótów i przybliżeń. Wiedza dšży do tego samego indukcyjnie, metodycznie, uwzględniajšc cały materiał doœwiadczenia. W gruncie rzeczy i jedna, i druga zdšżajš do tego samego.

Miközben mindennapi életünkben a szavakat használjuk, elfeledkezünk arról, hogy azok ősi, öröklétű történetek fragmentumai, és mi, barbárok módjára, istenszobrok cserepeiből építünk hajlékot magunknak. Legtisztább fogalmaink és kifejezéseink mind mítoszok és hajdanvolt történetek távoli leszármazottai. Gondolatainknak nincs egyetlen paránya sem, amely ne a mitológiából származnék, s ne annak átváltozása, megcsonkítása és átlényegülése volna. A szellem eredendő funkciója a mesélés, a "történetek" létrehozása. Az emberi tudás mozgatóereje az a meggyőződés, hogy kutatásai végén rátalál a világ végső értelmére. A tudomány saját mesterséges tudáshalmain és állványzatain végzi vizsgálódásait, ezek építőelemeit azonban egyszer már felhasználták, hiszen az elfeledett és szétzúzott "történetekből" származnak. A költészet felismeri az elveszett értelmet, régi helyükre állítja vissza a szavakat, és ősi jelentésük alapján kapcsolja őket egymáshoz. A költő művében a szó ráébred valódi értelmére, spontán módon kivirágzik, kifejlődik, és belső törvényei szerint visszanyeri teljességét. Ezért minden költészet mitologizálás, törekvés a világ mítoszainak feltámasztására. A világ mitizálása még nem fejeződött be. E folyamat csak lelassult a scientia fejlődése által, szűkebb mederbe szorult, s itt él tovább, nem fogva föl saját valódi lényegét. De maga a tudás sem más, mint a világról szóló mítosz építése, mert a mítosz ott van már magukban az elemekben is, és nincs lehetőség kívül kerülésre. A költészet a világ értelmét előrevetítve, nagy, merész rövidítésekkel és megközelítésekkel, deduktív úton fejti meg. A tudomány ugyanezt induktív módon kutatja, módszeresen, az egész tapasztalati anyag figyelembevételével. Lényegében mindkettő ugyanarra törekszik.

Duch ludzki niestrudzony jest w glosowaniu życia przy pomocy mitów, w „usensowianiu” rzeczywistoœci. Słowo samo, pozostawione sobie, grawituje, cišży ku sensowi.

Az emberi szellem fáradhatatlanul rója mítoszglosszáit az élet lapjaira, így adva értelmet a valóságnak. A szó, miután magára maradt, az értelem felé kezd gravitálni.

Sens jest pierwiastkiem, który unosi ludzkoœć w proces rzeczywistoœci. Jest on danš absolutnš. Nie można wyprowadzić go z innych danych. Dlaczego coœ wydaje nam się sensownym – niepodobna okreœlić. Proces usensowiania œwiata jest œciœle zwišzany ze słowem. Mowa jest metafizycznym organem człowieka. Jednakowoż słowo z biegiem czasu sztywnieje, ustala się, przestaje być przewodnikiem nowych sensów. Poeta przywraca słowom przewodnictwo przez nowe spięcia, które z kumulacji powstajš. Symbole matematyki sš rozszerzeniem słowa na nowe zakresy. Także obraz jest pochodnš słowa pierwotnego, słowa, które jeszcze nie było znakiem, ale mitem, historiš, sensem.

Az értelem olyan elem, amely az emberiséget a valóság folyamatába emeli. Az értelem abszolút tényező. Más adatokból levezetni lehetetlen. Hogy valamit miért találunk értelmesnek, azt lehetetlen megfogalmazni. A világ "értelmesítésének" folyamata szoros kapcsolatban áll a szóval. A beszéd az ember metafizikus szerve. Idővel azonban a szó megmerevedik, megállapodik, és már nem képes újabb értelemhez vezetni. A költő a feltöltődésből származó új kisülések által visszaadja a szavak vezetőképességét. A matematika szimbólumai a szót új birodalmakba vezetik. A kép is az ős-szó származéka, azé a szóé, amely még nem jel volt, hanem mítosz, történet, értelem.

Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistoœci, za jej odbicie. Słuszniejsze byłoby twierdzenie odwrotne: rzeczywistoœć jest cieniem słowa. Filozofia jest właœciwie filologiš, jest głębokim, twórczym badaniem słowa.

A szót rendszerint a valóság árnyékának, tükörképének tekintjük. Helyesebb volna ennek ellenkezőjét állítani: a valóság a szó árnyéka. A filozófia voltaképpen filológia, a szó mélyreható, alkotó vizsgálata.

 

 

Reiman Judit fordítása

CÉDRUS 2001. nyári magazin

 

www.brunoschulz.org