E BRUNO SCHULZ

 

 

 

BRUNO SCHULZ

 

MITYZACJA RZECZYWISTOŚCI

 

 

 

 

BRUNO SCHULZ

 

MÝTIZACE SKUTEČNOSTI

 

 

Isto rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. Stare kosmogonie wyrażały to sentencją, że na początku było słowo. Nienazwane nie istnieje dla nas. Nazwać coś – znaczy włączyć to w jakiś sens uniwersalny. Izolowane, mozaikowe słowo jest wytworem późnym, jest już rezultatem techniki. Pierwotne słowo było majaczeniem, krążącym dookoła sensu światła, było wielką uniwersalną całością. Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejś dawnej wszechobejmującej, integralnej mitologii. Dlatego jest w nim dążność do odrastania, do regeneracji, do uzupełniania się w pełny sens. Życie słowa polega na tym, że napina się ono, pręży do tysięcy połączeń, jak poćwiartowane ciało węża z legendy, którego kawałki szukają się wzajemnie w ciemności. Ten tysiąckrotny a integralny organizm słowa rozerwany został na poszczególne wyrazy, na głoski, na potoczną mowę i w tej nowej formie, zastosowany do potrzeb praktyki, przeszedł on już do nas jako organ porozumienia. Życie słowa, jego rozwój sprowadzony został na nowe tory, na tory praktyki, życiowej, poddany nowym prawidłowościom. Ale gdy jakimś sposobem nakazy praktyki zwalniają swe rygory, gdy słowo, wyzwolone od tego przymusu, pozostawione jest sobie i przywrócone do praw własnych, wtedy odbywa się w nim regresja, prąd wsteczny, słowo dąży wtedy do dawnych związków, do uzupełnienia się w sens – i tę dążność słowa do matecznika, jego powrotną tęsknotę, tęsknotę do praojczyzny słownej, nazywamy poezją.

Podstatou skutečnosti je smysl. Co postrádá smysl, to nepovažujeme za skutečné. Každý fragment skutečnosti existuje díky tomu, že se podílí na jistém univerzálním smyslu. Staré kosmogonie to vyjadřovaly sentencí, že na počátku bylo slovo. Nepojmenované pro nás neexistuje. Pojmenovat něco – znamená zapojit to do jakéhosi univerzálního smyslu. Izolované, mozaikové slovo je pozdním výtvorem, přichází až s technikou. Prvotní slovo bylo blouzněním kroužícím kolem smyslu světa, bylo velikým univerzálním celkem. Slovo v dnešním běžném významu je již pouhým fragmentem, rudimentem jakési dávné všeobjímající, integrální mytologie. Proto má tendenci dorůstat, regenerovat se, získávat znovu plný smysl. Život slova spočívá v tom, že se rozpíná, natahuje se k tisícům spojení, jako rozčtvrcené tělo hada z pověsti, jehož kousky se vzájemně hledají v temnotách. Ten tisícerý avšak úplný organismus slova byl rozerván na jednotlivé výrazy, na hlásky, na hovorovou řeč a v této nové formě, uzpůsobený potřebám praxe, slouží jako komunikační prostředek. Život slova, jeho rozvoj, byl přesměrován na jinou cestu, na cestu životní praxe, byl podřízen novým zákonitostem. Ale když se nějakým způsobem přísná nařízení praxe uvolní, když je slovo, osvobozené od tohoto jha, ponecháno samo sobě a je navráceno do svého řádu, tehdy u něj dochází k regresu a zpětnému chodu, slovo náhle spěje k dávným svazkům, touží znovu získat smysl - a této tendenci slova navracet se do dělohy, touze po slovní pravlasti, říkáme poezie.

Poezja – to są krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów.

Poezie – to jsou zkraty významu mezi slovy, náhlé regenerace prvotních mýtů.

Zapominamy o tym, operując potocznym słowem, że są to fragmenty dawnych i wiecznych historyj, że budujemy, jak barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeźb i posągów bogów. Najtrzeźwiejsze nasze pojęcia i określenia są dalekimi pochodnymi mitów i dawnych historyj. Nie ma ani okruszyny wśród naszych idei, która by nie pochodziła z mitologii – nie była przeobrażoną, okaleczoną, przeistoczoną mitologią. Najpierwotniejszą funcją ducha jest bajanie, jest tworzenie „historyj”. Siłą motoryczną wiedzy ludzkiej jest przeświadczenie, że znajdzie ona na końcu swych badań ostateczny sens świata. Szuka go ona na szczycie swych sztucznych spiętrzeń i rusztowań. Ale elementy, których używa do budowy, już były raz użyte, już pochodzą z zapomnianych i rozbitych „historyj”. Poezja odpoznaje te sensy stracone, przywraca słowom ich miejsce, łączy je według dawnych znaczeń. U poety słowo opamiętuje się niejako na swój sens istotny, rozkwita i rozwija się spontanicznie według praw własnych, odzyskuje swą integralność. Dlatego wszelka poezja jest mitologizowaniem, dąży do odtworzenia mitów o świecie. Umitycznienie świata nie jest zakończone. Proces ten został tylko zahamowany przez rozwój wiedzy, zepchnięty w boczne koryto, gdzie żyje, nie rozumiejąc swego istotnego sensu. Ale i wiedza nie jest niczym innym, jak budowaniem mitu o świecie, gdyż mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy w ogóle wyjść. Poezja dochodzi do sensu świata anticipando, dedukcyjnie, na podstawie wielkich i śmiałych skrótów i przybliżeń. Wiedza dąży do tego samego indukcyjnie, metodycznie, uwzględniając cały materiał doświadczenia. W gruncie rzeczy i jedna, i druga zdążają do tego samego.

Když používáme mluvené slovo, zapomínáme, že jsou to fragmenty dávných a věčných příběhů, že naše domovy stavíme, stejně jako barbaři, z úlomků plastik a soch bohů. Naše nejstřízlivější pojmy a termíny jsou vzdálenými odvozeninami mýtů a dávných příběhů. Mezi našimi myšlenkami nenajdeme ani špetku, která by nepocházela z mytologie – nebyla přeměněnou, okleštěnou, přetvořenou mytologií. Prvotní funkcí ducha je vyprávění, vytváření „příběhů“. Hnací silou lidské vědy je přesvědčení, že nalezne na konci svých zkoumání konečný smysl světa. Hledá ho na vrcholu vlastních umělých staveb a lešení. Avšak prvky, z nichž staví, byly již jednou použity, pocházejí ze zapomenutých a rozklížených „příběhů“. Poezie rozeznává ony ztracené smysly, navrací slovům jejich místo, spojuje je na základě dávných významů. U básníka se slovo jakoby rozpomíná na svůj podstatný smysl, rozkvétá a rozvíjí se spontánně podle vlastních zákonů, získává zpět svou integritu. Proto je veškerá poezie mytologizováním, usiluje o rekonstrukci mýtů o zemi. Mýtizování světa není ukončeno. Onen proces byl pouze přibržděn rozvojem vědy, vytlačen do vedlejšího řečiště, kde žije nechápaje svůj vlastní smysl. Ale ani věda není ničím jiným než vytvářením mýtu o světě, neboť mýtus leží v samých základech a mimo mýtus není možné vůbec vykročit. Poezie dospívá k smyslu světa předjímavě, dedukcí, na základě velkých a odvážných zkratek a přibližností. Věda usiluje o totéž metodou indukce, metodicky. V podstatě první i druhá směřují k témuž.

Duch ludzki niestrudzony jest w glosowaniu życia przy pomocy mitów, w "usensowianiu" rzeczywistości. Słowo samo, pozostawione sobie, grawituje, ciąży ku sensowi.

Pokud jde o glosování života pomocí mýtů, o „osmyslování“ skutečnosti, je lidský duch neúnavný. Samotné slovo, ponecháno sobě, gravituje, tíhne k smyslu.

Sens jest pierwiastkiem, który unosi ludzkość w proces rzeczywistości. Jest on daną absolutną. Nie można wyprowadzić go z innych danych. Dlaczego coś wydaje nam się sensownym – niepodobna określić. Proces usensowiania świata jest ściśle związany ze słowem. Mowa jest metafizycznym organem człowieka. Jednakowoż słowo z biegiem czasu sztywnieje, ustala się, przestaje być przewodnikiem nowych sensów. Poeta przywraca słowom przewodnictwo przez nowe spięcia, które z kumulacji powstają. Symbole matematyki są rozszerzeniem słowa na nowe zakresy. Także obraz jest pochodną słowa pierwotnego, słowa, które jeszcze nie było znakiem, ale mitem, historią, sensem.

Smysl je prvek, který lidstvo přenáší do procesu reality. Je absolutní hodnotou. Není možné jej odvodit z jiných údajů. Proč se nám něco zdá jako smysluplné – nelze vyjádřit. Proces „osmyslování“ světa je těsně spjatý se slovem. Řeč je metafyzickým lidským orgánem. Avšak slovo postupem času tuhne, přestává být vodičem nových významů. Básník navrací slovům vodivost skrze nové zkraty, které vznikají z kumulací. Matematické symboly jsou rozšířením slova do nové oblasti. Také obraz je odvozeninou prvotního slova, slova, jež zatím nebylo symbolem, ale mýtem, příběhem, smyslem.

Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistości, za jej odbicie. Słuszniejsze byłoby twierdzenie odwrotne: rzeczywistość jest cieniem słowa. Filozofia jest właściwie filologią, jest głębokim, twórczym badaniem słowa.

Běžně považujeme slovo za stín reality, za její odraz. Vhodnější by však bylo opačné tvrzení: realita je stínem slova. Filozofie je vlastně filologií, je do hloubky jdoucím, tvůrčím zkoumáním slova.

 

 

 

Opowiadania. Wybór esejów i listów / Bruno Schulz; opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, CXL, 498 s. (Biblioteka narodowa : Ser. I; 264)

Přeložil Bogdan Trojak

[Lumír]

 

Povídky. Výbor esejů a dopisů / Bruno Schulz; připravil Jerzy Jarzębski, vydání druhé, Vratislav 1998

 

www.brunoschulz.prv.pl