www.brunoschulz.org

Augusztus / Madarak / Pán / Csótányok / A valóság mitizálása

 

 

BRUNO SCHULZ

 

AZ ÚR LÁTOGATÁSA

 

 

  

1

 

Városunk akkor már egyre mélyebbre hullt az est krónikus szürkeségében, az árnyak sömöre, pihés penész és vasszínű moha nőtte be szegélyeit lassan.

Alig bontakozott ki a reggel ködéből s barna füstjeiből, máris alacsony, borostyánszínű délutánba hajolt a nappal, egy pillanatra áttetsző és arany lett, mint a barna sör, hogy azután leszálljon a színes, tágas éjszakák sokszorosan tagolt, fantasztikus boltozata alá.

A főtéren laktunk, egy vak és üres homlokzatú sötét házban. Annyi ilyen sötét ház sorakozott egymás mellé, hogy csak nagy nehezen lehetett őket megkülönböztetni egymástól; ebből aztán rengeteg tévedés és tévelygés származott. Mert ha már egyszer belépett az ember abba az eltévesztett kapualjba, s megindult az eltévesztett lépcsőn, rendszerint az idegen lakások, folyosók, idegen udvarokra nyíló váratlan kijáratok valóságos labirintusába került, s megfeledkezett útjának eredeti céljáról, hogy azután sok-sok nap múltán, visszatérve a különös és bonyolult kalandok holtvágányáról, egy szürke hajnalon lelkiismeret-furdalások közepette jusson eszébe a szülői ház.

Nagy szekrényekkel, mély kanapékkal, sápadt tükrökkel és silány műpálmákkal telezsúfolt lakásunk egyre elhanyagoltabb állapotba süllyedt az üzletben üldögélő anyám lomhasága s a karcsú lábú Adela henyesége következtében, ki felügyelet nélkül piperével töltötte napjait, s nyomait mindenütt otthagyta, kifésült haj, fésűk, szétdobált topánkák és fűzők alakjában.

Lakásunk szobáinak száma soha nem volt állandó, mert senki sem emlékezett rá, hányat adtak idegen lakónak bérbe. Nemegyszer véletlenül benyitottak valamelyik elfeledett szobába, s üresen találták: a lakó réges-régen elköltözött, s a hónapok óta érintetlen fiókokban váratlan felfedezéseket tettek.

A lenti szobákban a segédek laktak; lidérces álmukból fakadó hangos jajgatásuk nemegyszer fölvert bennünket éjszaka. Télen még süket éj volt odakünn, mikor apám lebotorkált ezekbe a hideg és sötét szobákba, gyertyájával szétrebbentve az árnyak raját, melyek jöttére felrepültek jobbról-balról a padlón és a falakon; ment, hogy fölébressze kútmély álmukból a harsányan horkolókat.

Otthagyott gyertyája fényében lomhán kászolódtak ki piszkos ágyneműjükből, ágyukon ülve kidugták csupasz és rút lábukat, s zoknijukkal a kezükben még egy pillanatra átadták magukat az ásítás gyönyörének; kéjessé nyújtották ezt az ásítást, egészen a szájpadlás fájdalmas görcséig, mely a kiadós hányás görcséhez hasonló.

A sarkokban nagy svábbogarak ültek mozdulatlanul, tulajdon árnyékuk óriásira növelte őket; az égő gyertya rótta mindegyikükre külön-külön e terhet, mely akkor sem vált le ezekről a lapos, fej nélküli törzsekről, amikor egyik-másik nekiiramodott, s különös, pókszerű futásával telefutkározta a padlót.

Ebben az időben apám egészsége romlani kezdett. E korai tél első heteiben már az is előfordult, hogy egész napokat ágyban töltött, üvegekkel és pirulákkal körülvéve, meg üzleti könyvekkel, amiket az irodából vittek be neki. Keserű betegségszag ülepedett le a szoba alján, az arabeszkek sötétebb szövevényétől megsűrűsödött tapéták közt.

Esténként, mikor anyám megjött az üzletből, apám izgatott volt és civakodásra hajló, szemére vetette, hogy nem vezeti a számlakönyveket elég pontosan, piros foltok gyulladtak ki az arcán, s annyira tűzbe jött, hogy valósággal beszámíthatatlanná vált. Emlékszem, egyszer késő éjszaka fölébredtem álmomból, és láttam, hogyan szaladgál ingben, mezítláb föl-alá a bőrpamlagon, ily módon éreztetve ingerültségét tanácstalan anyámmal.

Más napokon nyugodt volt és összeszedett, s egészen belemerült könyveibe, messzire barangolt, utat vesztve a bonyolult számadások labirintusában.

Látom őt a kormoló lámpa fényében, amint párnái közt kuporog, az ágy hatalmas, faragott támlája alatt, feje óriási árnyékot vet a falra, s hangtalanul elmélkedik, imbolygón-bólogatva.

Időnként kidugta fejét a számlákból, mintha lélegzetet akarna venni, kinyitotta száját, ízetlenül cuppogott a nyelvével, mely száraz volt és keserű, s tétován nézett körül, mintha keresne valamit.

Ilyenkor megesett, hogy halkan kisurrant az ágyból, s a szoba sarkába szaladt, ahhoz a falhoz, melyen bizalmas szerszáma függött. Olyan vízióraféle volt ez, nagy üvegfiola unciákra osztva, s valami sötét folyadékkal töltve. Apám egy hosszú gumicső közvetítésével kapcsolódott ehhez a szerszámhoz, mely úgy kötötte össze, mint egy kanyargós, fájdalmas köldökzsinór, a siralmas műszerrel; miután ez megtörtént, mozdulatlan áhítatba merült, szemei elsötétültek, s elsápadó arcára a szenvedés vagy tán valami bűnös gyönyörűség kifejezése ült ki.

Azután ismét a csendes, magába szálló, magányos monológokkal átszőtt munka napjai következtek. Ahogy így ült az asztali lámpa fényében, hatalmas nyoszolyájának vánkosai közt, s a szobát fent óriásivá terebélyesítette a lámpaernyő árnyéka, egyesítette az ablakon túli városi éj végtelen elemével - érezte, bár nem nézett oda, hogyan növeszti köréje a tér a tapéták suttogással, sziszegéssel és selypegéssel teli, lüktető sűrűségét. Hallotta, bár nem nézett oda, ezt a cinkos hunyorításokkal, kacsintásokkal teli összeesküvést, hogyan kapcsolódnak bele a virágok közt kibontakozó fülkagylók a puszta hallgatásukkal, a sötét ajkak a mosolygásukkal.

Ilyenkor látszólag még jobban munkájába mélyedt, számolt és összegezett, vigyázva, hogy el ne árulja lassan felgyülemlő haragját, s küszködve a kísértés ellen; hogy hirtelen kiáltással hátrafordulva, vaktában rajuk ne vesse magát, s ki ne markoljon teli marékkal a göndör arabeszkekből, a szem- és fülcsokrokból, melyeket az éjszaka rajzolt ki magából, s melyek azután tovább növekedtek és sokszorozódtak, egyre újabb hajtásokat és elágazásokat kápráztatva elő a sötétség anyai köldökéből. S csak akkor nyugodott meg, mikor az éjszaka apályával a tapéták elhervadtak, összegöngyölődtek, elvesztették leveleiket és virágaikat, s ősziesen megritkultak, áteresztve magukon a távoli virradatot.

Ekkor végre, a tapétamadarak csiripelése közepette, a sárga téli hajnalon néhány órára sűrű, fekete álomba merült.

Már napok, már hetek óta, míg látszólag bonyolult folyószámlákba merült, gondolatai titokban saját belsejének labirintusába ereszkedtek. Visszatartotta lélegzetét, és hallgatózott. S mikor pillantása elfehéredve és zavarosan tért vissza ama mélységekből, megnyugtató mosollyal próbálta csillapítani. Még nem hitt, ezért elutasította, mint valami abszurdumot, a reá törő, tolakodón unszoló javaslatokat és követeléseket.

Nappal afféle okoskodás és rábeszélés formájában nyilatkoztak meg, félhangosan folytatott s humoros közjátékokkal, mókás ingerkedéssel teli egyhangú elmélkedésekben. De éjszaka szenvedélyesebben emeltek szót ama hangok. Egyre világosabban és nyomatékosabban tért vissza a követelő kívánság, s hallottuk, hogyan beszélgetet az Istennel, szinte könyörögve, és védekezve valami ellen, ami hevesen kívánt és követelőzött.

Míg végül egy éjjelen fenyegetően és ellenállhatatlanul szólalt meg a hang, megkövetelvén, hogy ajkaival és jonhával tegyen róla tanúságot. S hallók, miképpen szállott beléje a lélek, miképpen emelkedék föl ágyából, hosszúra növekedvén prófétai haragjában, fuldokolva a lármás szavaktól, melyeket úgy lökött ki magából, mint egy golyószóró. Hallók a küzdelem robaját és atyám jajszavát, a tört csípejű titánét, aki még most is káromol.

Nem láttam az Ótestamentum prófétáit soha, de e férfi láttán, kit ledöntött az isteni harag, s most lábait szétvetve terpeszkedett az óriási porcelán edényen, béborítva karjainak viharával, a kétségbeesett erőmutatványok fellegével, melyek fölé még magasabbra emelkedett a hangja, egy idegen és kemény hang - megértettem ama szent férfiak isteni haragját.

Félelmetes párbeszéd volt ez, akár a villámok beszéde. Karjainak erőmutatványai darabokra tépték az eget, s a résekben megjelent Jehova arca, haragtól duzzadóan s átkokat köpködőn. Nem néztem oda, de láttam őt, a félelmetes Démiurgoszt, amint ráborulva a sötétségre, akár a Sinai-hegyre, két hatalmas kezét a függönytartóra támasztva, óriás arcát az ablak felső üvegéhez tapasztotta, s húsos orra ocsmányul szétlapult rajta.

Hallottam a hangját apám prófétai tirádájának szüneteiben, hallottam e duzzadt ajkak szélvészerejű vakkantásait, s morajuk, melytől csengett az ablak üvege, összekeveredett apám kitörő átkaival, siralmaival, fenyegetőzésével.

Időnként lehalkultak e hangok, s csupán csendesen morgolódtak, mint a szél duruzsolása az éji kéményben, majd megint kitörtek, nagy, harsány lármával, egymással keveredő átkok és zokogások viharával. Hirtelen kitárult sötét ásítással az ablak, s a sötétség leple végigsuhintott a szobán.

S a villámfényben megpillantottam atyámat lengő fehérneműben, amint szörnyű átkok közepette, hatalmas loccsantással kiöntötte az éjjeliedény tartalmát az ablakon a kagylóként zúgó éjszakába.

 

2

 

Apám szemlátomást hervadt, enyészett lassan.

Nagy párnái tövében kuporogva, ősz tincseivel ádázul berzenkedve, halkan társalgott önmagával, egész lényével valamilyen bonyolult belső ügyekbe merülve. Szinte úgy tűnt, mintha személyisége több egymással összeférhetetlen, ellenlábas énné bomlott volna szét, mert fennhangon veszekedett magával, kitartóan és szenvedélyesen tárgyalt, bizonykodott és könyörgött, azután meg mintha az ügyfelek népes gyülekezetén elnökölt volna, akiket lelkesedésének és ékesszólásának teljes bevetésével iparkodott kibékíteni egymással. De a forró temperamentumok e lármás gyűlései minden alkalommal átkok, fenyegetések és szidalmak közepette robbantak végül szét.

Azután bizonyos belső enyhület, csillapodás, az áldott lelki derű csendesebb időszaka következett.

Megint valami nagy fóliánsok voltak szétrakva az ágyon, az asztalon, a padlón, s a munka szinte bencésrendi nyugalma honolt a lámpa fényében a fehér ágynemű, apám lehajtott ősz feje fölött.

Mikor pedig anyám késő este hazatért a boltból, apám fölélénkült, magához hívta, s büszkén mutogatta neki a nagyszerű színes kópiákat, melyekkel szorgosan teleragasztotta a főkönyv lapjait.

Mindnyájan észrevettük akkoriban, hogy apám napról napra kisebbedik, mint a héjában összeszáradó dió.

Ezzel a megfogyatkozással korántsem járt együtt erejének hanyatlása. Ellenkezőleg, egészségi állapota, kedélye, mozgékonysága szemmel láthatólag javult.

Gyakran nevetett most hangosan és csicseregve, szinte hahotázott vagy kopogtatott ágyán, s válaszolt magának, hogy „szabad”, különféle hangnemekben, órákon át. Időről időre lemászott ágyáról, fölkapaszkodott a szekrényre, s lekuporodva a mennyezet alatt, rendezgetett valamit a rozsdával és porral belepett ócska lomok között.

Néha odaállított két széket, háttal egymásnak, s két kezével a támlájukra támaszkodva, előre-hátra hintázott lábaival, sugárzó szemével a csodálat és biztatás jeleit keresve arcunkon. Az Istennel, úgy látszik, egészen megbékélt. Néha megjelent éjszaka a szakállas Démiurgosz arca a hálószoba ablakában, a bengálifény sötét bíborában, s néhány pillanatig jóságosan nézett a mélyen alvóra, kinek dallamos horkolása, úgy tetszett, messze vándorolt az álomvilág ismeretlen térein.

E kései tél hosszú, félsötét délutánjain apám olykor egész órákra bevette magát a lomokkal, ósdi bútorokkal telezsúfolt zugokba, s makacsul keresett valamit.

S nemegyszer előfordult, hogy ebédidőben, mikor mindnyájan asztalhoz ültünk, apám nem volt ott. Ilyenkor anyámnak sokáig kellett kiabálnia, hogy „Jakub!”, s kopognia kanalával az asztalon, míg végre előbújt valamelyik szekrényből, porral és pókhálófoszlányokkal belepetten, s pillantása, szinte önkívületben, bizonyos bonyolult, csupán általa ismert ügyekbe mélyedt; ezek kötötték le egész valóját.

Időnként fölmászott a karnisra, s mozdulatlan pózba dermedt, szimmetrikusan a nagy kitömött keselyűvel, mely a túlsó oldalon lógott, az ablak mellett, a falon. Órák hosszat kuporgott ebben a mozdulatlan, guggoló pózban, elködösült tekintettel és ravaszkásan mosolygó ábrázattal, hogy azután, mikor valaki belép, hírtelen repesni kezdjen karjaival, mintha szárnyak volnának, s kukorékoljon, mint a kakas.

Végül nem is vetettünk már ügyet különcségeire, melyekbe napról napra jobban belebonyolódott. Mint aki teljesen megszabadult a testi szükségletek nyűgeitől, hetekig nem vett magához táplálékot, s minden nappal mélyebbre gázolt meghökkentő, kusza históriáiba, mit sem törődve rosszalló értetlenségünkkel, nem hatolt el hozzá rábeszélés, se kérés, mindenre belső monológjának töredékeivel válaszolt: ezt a szakadatlan folyamatot semmi sem zavarhatta meg kívülről. Örökösen bokros teendőibe merülve, a beteges élénkség lázrózsáival aszott arcán, nem vett bennünket észre, és keresztülnézett rajtunk.

Hozzászoktunk ártalmatlan jelenlétéhez, halk karattyolásához, ehhez a gyermekes, önmagába olvadó csiripeléshez, melynek trillái mintegy a mi időnk margóján futkároztak. Ekkoriban néha már több napra is eltűnt, elkeveredett valahová, a lakás valamely eldugott zugába, s nem lehetett rátalálni.

Lassacskán már ezek az eltűnések sem tettek ránk különösebb hatást, megszoktuk, és mikor napok után ismét megjelent, s megint néhány hüvelykkel kisebb és soványabb volt, figyelmünk nem időzött nála hosszabban. Egyszerűen nem számoltunk vele többé, annyira eltávolodott mindentől, ami emberi és ami valóságos. Csomóról csomóra bomlott le rólunk, pontról pontra veszítette el kapcsolatát az emberi közösséggel.

Az, ami megmaradt belőle, az a kevéske testi porhüvely meg az a maréknyi értelmetlen különcség - bármely nap eltűnhetett, éppoly észrevétlenül, mint a sarokban felgyülemlő szürke szemétkupac, amit Adela mindennap kihordott a szemétdombra.

 

Kerényi Grácia fordítása

 

[Babel Web Anthology]

 

  

www.brunoschulz.org