www.brunoschulz.org ----------/--------- nowe książki ----------------- & PROMOCJA!!!

 

 

 

 

 

 

 

БРУНО ШУЛЬЦ І КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЧЯ: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2007. – 378 s.: ill.

 

 

 

BRUNO SCHULZ A KULTURA POGRANICZA: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – Drohobycz: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, 2007. – 378 s.: ill.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Від редактора

 

Ця книжка побачить світ завдяки мериторичній та фінансовій підтримці Польського Інституту у Києві, є результатом двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі (12 – 18 липня 2004 та 13 – 19 листопада 2006).

Матеріали цього видання зосереджуються передовсім навколо наукових подій обох заходів й адресовані головно українському читачеві, оскільки Фестиваль, підсумовуючи та продовжуючи попередні „дрогобицькі старання” на честь автора „Цинамонових крамниць”, має замір стати своєрідним зародком української шульцології.

„Шульц – Ґомбрович – Віткевич” – гасло першого Фестивалю – мало слугувати українцям своєрідним уведенням у світ тієї літератури польського модернізму, яка осягнула найвищих здобутків на європейському та загальносвітовому рівні. Такий контекст був значно розширений ІІ Фестивалем, який відбувся під гаслом Бруно Шульц і культура Пограниччя”. Особливе значення маєситуація існуванняФестивалю, який стає вже традицією і на локальному, і на міжнародному рівнях.

Книжка складається з трьох головних розділів: „Наукові матеріали” (тексти, виголошені під час наукових конференцій в рамках двох перших фестивалів), „Varia” (проекти, ініціативи, роздуми, рефлексії) та „Іконографія” (вибрана фото-документація різних фестивальних подій). Окрему і спеціальну частину книжки складає розділ „Ad memoriam”, присвячений Професорові Владиславу Панасу та Ігореві Менькові і пов’язаний з їх участю у Першому Шульцівському Фестивалі.

Наукові тексти публікуються мовою оригіналу, з поширеними анотаціями (відповідно українською або польською мовою) та з короткими резюме англійською мовою. Varia та вступні тексти публікуються польською та українською мовами. В окремих „чуттєвих” текстах збережено певні неточності як свідчення пізнавального процесу, без редакторського втручання у здогадки та припущення авторів, а також у їхні концепції.

Висловлюю подяку всім інституціям у Польщі та в Україні, а також приватним особам, які підтримали Проект Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, а передовсім: Інститутові Книжки у Кракові, Інститутові Адама Міцкевича у Варшаві, Польському Інститутові у Києві, Люблінському Університетові Марії Кюрі-Склодовської, Генеральному Консулові РП у Львові, міському голові міста Дрогобича, Президенту міста Любліна. Дякую всім учасникам двох перших едицій Фестивалю і запрошую до участі в його наступних едиціях.

Віра Меньок

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Od redaktora

 

Książka ta, która ukazuje się dzięki wsparciu merytorycznemu oraz finansowemu Instytutu Polskiego w Kijowie, jest pokłosiem dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (12 – 18 lipca 2004 oraz 13 – 19 listopada 2006).

Materiały tego wydawnictwa zdają sprawę przede wszystkim z naukowych wydarzeń obydwu imprez i adresowane są głównie do ukraińskiego odbiorcy, ponieważ Festiwal – podsumowując i kontynuując wcześniejsze „działania drohobyckie” na rzecz autora Sklepów cynamonowych – ma ambicje budowania zalążka schulzologii ukraińskiej.

„Schulz – Gombrowicz – Witkacy” – hasło pierwszego Festiwalu – miało służyć Ukraińcom jako wprowadzenie w świat tej literatury polskiego modernizmu, która zaowocowała największymi osiągnięciami o randze europejskiej i ogólnoświatowej. Ów kontekst został znacznie poszerzony przez II Festiwal, który odbył się pod hasłem „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza”. Znaczenie szczególne ma „sytuacja istnienia” Festiwalu powoli stającego się tradycją zarówno o wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym.

Książka zawiera trzy główne rozdziały: Materiały naukowe (teksty wygłoszone podczas sesji naukowych w ramach dwóch pierwszych festiwali), Varia (projekty, inicjatywy, rozważania, refleksje) oraz Ikonografia (wybrana fotodokumentacja z różnych wydarzeń festiwalowych). Oddzielną i specjalną częścią książki jest rozdział Ad memoriam dedykowany Profesorowi Władysławowi Panasowi i Igorowi Meniokowi, związany z ich udziałem w Pierwszym Festiwalu Schulzowskim.

Teksty naukowe publikowane są w języku oryginału, z poszerzonymi streszczeniami (odpowiednio w ukraińskim lub polskim języku) oraz z krótkimi resume po angielsku. Varia oraz teksty wprowadzające publikowane są w języku polskim i ukraińskim. W niektórych tekstach „wrażeniowych” zachowano pewne nieścisłości jako świadectwo procesu poznawczego, nie ingerując w domysły i domniemania autorów ani w ich koncepcje.

Dziękuję wszystkim instytucjom w Polsce i na Ukrainie oraz osobom prywatnym, które wspierały Projekt Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, a przede wszystkim Instytutowi Książki w Krakowie, Instytutowi Adama Mickiewicza w Warszawie, Instytutowi Polskiemu w Kijowie, Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Konsulowi Generalnemu RP we Lwowie, Prezydentowi Miasta Drohobycza, Prezydentowi Miasta Lublina. Dziękuję wszystkim uczestnikom dwóch pierwszych edycji Festiwalu i zapraszam do wzięcia udziału w jego kolejnych edycjach.

Wiera Meniok

 

 

 

 

www.brunoschulz.org ----------/--------- schulzologia -------------------------& nowe książki : spis treści /  OKŁADKA (jpg, 66 KB)