www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

4 nowe książki 6 schulzologia w bibliotekach 4 schulzologia w sieci

4 bibliografia przedmiotowa 6 bibliografia podmiotowa

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (6)

Opracowanie Branislava Stojanović ©

> recenzja >> przedruk/przekład

 

E 1922-1989

 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 2000 – 2001 – 2002 – 2003 2004 – 20052006 – 2007200820092010 – 2011 – 2012    2013

-------------------------------------------------------- 

 

 

&   R. Lachmann, 'Schulzoide' Momente im Frühwerk von Danilo Kiš. – Zeitschrift für Slavische Philologie. Band 65. Heft 2. 2007/2008, S. 353-382. [_]

&   W stronę Schulza / [wybór tekstów i red. Jan Bończa-Szabłowski]. – Tarnów: Wydawnictwo EM-Press, [ca 2008]. – 84, [1] s., [10] k. tabl. il. ISBN 978-83-925294-0-8

&   >> A. Zagajewski: Bruno Schulz, el otoño al acecho. Traducción Ricardo García Pérez. – Minerva. 07 (2008) p. 42-46. ill. [text_]

&   I. Herrera: El estereotipo o la pacotilla. – Minerva. 07 (2008) ill. (Dossier Schulz-Klossowski) [text_]

&   >> Jerzy Ficowski: BRUNO SCHULZ 1892-1942. Ein Künstlerleben in Galizien. Übersetzt aus dem Englischen von Friedrich Griese. – München: Carl Hanser Verlag, 2008. – 192 p. [Inhalt: 1 Ich habe das Original gefunden (statt einer Einleitung). 2 Bruno, der Sohn Jakubs. 3 Rückkehr zur Schule. 4 Vorgeschichte und Entstehung der Zimtläden. 5 Das Buch oder Die wiedergewonnene Kindheit. 6 Die Schulzsche Zeit. 7 Phantome und Realität. 8 Expeditionen in die Welt. 9 Magie und Definition. 10 Epilog eines Lebenslaufs. 11 Erhaltene und verschollene Werke. 12 In Erwartung des Messias – ein Postskriptum. 13 Das letzte Märchen von Bruno Schulz. – Dank. Nachweis der Abbildungen. Personenregister] ISBN 978-3-446-23014-9 [_ _ _ _]

&   E. Kruppa: Das Götzenbuch : Clichés-verre von Bruno Schulz. – Rundbrief Fotografie. Vol. 15, No. 1 / N.F. 57, März 2008, S. 5-7 : Ill. [_]

&   Janis Augsburger: MASOCHISMEN. Mythologisierung als Krisen-Ästhetik bei Bruno Schulz. – Hannover: Wehrhahn Verlag, 2008. – 360 S. (TROLL. Tromsøer Studien zur Kulturwissenschaft 12) ISBN 978-3-86525-085-8 [Inhalt: Dank 9 Einleitung: Bilder zum Bankrott der Wirklichkeit 11 - I. Zwischen Kritik an der Wirlichkeit und Sinnsuche im Mythos 17 - II. Zwischen degradierter Wirklichkeit und degradiertem Selbst 98 - III. Zwischen Panmaskerade und Substanz 206 - IV. Auflösungstendenzen: Motive der Prosa von Schulz und ihre Hintergründe 234 - Literatur 319 - Anhang: Abbildungen 332] [_ _]

&   >> J. Błoński: Świat jako Księga i komentarz. – [w:] BIEDNI POLACY PATRZĄ NA GETTO / Jan Błoński. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. [_]

&   >> S. J. Żurek: Z POGRANICZA. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008. – 252 s. ISBN 978-83-7363-533-3 [Dwaj kabaliści. O mistycznych wizjach światów Arnolda Słuckiego w wierszu Bruno Schulz. – Sacrum ukryte. O rycinach Przy stole Brunona Schulza i Trójca Święta Andrieja Rublowa. – Brunona Schulza idea dialogu pomiędzy werbalizacją a wizualizacją w kulturze. – Zobaczyć ukrytą tajemnicę. O Władysławie Panasie i jego pisarstwie] [_ text_]

&   A. Wróblewska, O dwóch podróżach do krainy nieprawdopodobieństwa. Ulica Krokodyli Brunona Schulza i braci Quay. – Kresy 1-2 (73-74) 2008 [_]

&   U. Orlev: O przekładach Schulza z polskiego na nasze. – Słowo Żydowskie. Nr 11-12 (427-428) 16-30 czerwca 2008, s. 12-14. (Drohobycz Schulza)

 

&   W. Meniok, Arka Wyobraźni: trzecia edycja festiwalu. – Słowo Żydowskie. Nr 11-12 (427-428) 16-30 czerwca 2008, s. 18-23. (Drohobycz Schulza)

&   >> Sz. Ronen: Bruno Schulz we współczesnej literaturze hebrajskiej: opowiadania Amira Gutfreunda. Tłumaczenie z angielskiego Edward Odoner. – Słowo Żydowskie. Nr 11-12 (427-428) 16-30 czerwca 2008, s. 28-30. (Drohobycz Schulza)

&   W. Pestka, Kolaż z bladym księżycem nad miastem. – Odra. nr 2, 2008, s. 27-32. [_ fragm_]>>

&   > M. J. Mikos, [Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materialy dwóch pierwszych edycji Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu]. – Slavic and East European Journal. Spring 2008. Vol. 52, Iss. 1; p. 145.

&   B. Helbig-Mischewski, Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. Przełożyła Gabriela Matuszek. – Przestrzenie Teorii, 8/2008, s. 265-279. [_ text_]

&   E. Kuryluk, Franz Kafka and Bruno Schulz: cockroaches and crocodiles. – Moment, July-August, 2008 [text_]

&   >> E. Kuryluk, Franz Kafka i Bruno Schulz: karaluchy i krokodyle; tł. z ang. Maryna Ochab. – Zeszyty Literackie, nr 3 (103) 2008, s. 102-106. [_ _] >> [text_]

&   >> I. Czermak, Bruno Schulz. – Zeszyty Literackie, nr 3 (103) 2008, s. 107-145. [_ _]

&   >> S. Rosiek, Urzeczywistnianie mitu. Schulz fizjonomista. Bruno Schulz. Archeologiajapisarza. – w: [NIENAPISANE] / Stanisław Rosiek. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008. [_]

&   D. De Bruyn, Literary Polemics in/on Polish Modernism: the Case of Gombrowicz and Schulz. – Slavica Gandensia 35 (Belgian Contributions to the 14th International Congress of Slavists. Ohrid, 10-16 Sep. 2008), 2008, 9-22. [_]

&   D. De Bruyn, An Eye for an I. Telling as Reading in Bruno Schulz’s Fiction. – [In:] Elke D'hoker & Gunther Martens (eds.): Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. – Berlin: De Gruyter, 2008, 209-227. [_ fragm_]

&   A. Ingall, The Fetishist's Shoe. 'Poems of Pedal Atrocity': Sexuality, Ethnicity, and Religion in the Art and Literature of Bruno Schulz. – [In:] JEWS AND SHOES / Edna Nahshon [editor]. Oxford: Berg Publishers, 2008 [_ _]

&   D. De Bruyn, K. Van Heuckelom, Artistic Reflexivity and Interartistic Contamination in Polish Modernism. The Graphic and Literary Works of Bruno Schulz. Symposium 62/3 (2008): 175-192. [_]

&   T. Kelder, 'De Kaneelwinkels' van Bruno Schulz. – Nynade, nr. 6 (november 2008), p. 34-39. [_ _]

 

&   A. Lustiger, „Wirklichkeit ist ein Schatten des Wortes” | „Rzeczywistość to cień słowa”. – Witold Gombrowicz über Bruno Schulz | Witold Gombrowicz o Bruno Schulzu. – E. Schulz-Podstolska, Mein Onkel Bruno Schulz | Mój wujek Bruno Schulz. – Bruno Schulz in Kattowitz | Bruno Schulz w Katowicach. – I. Kejlin-Mitelman, Bruno Schulz in Niederschlesien | Bruno Schulz na Dolnym Śląsku. – M. Woźna, Die Zeit in Die Zimtläden von Bruno Schulz | Czas w Sklepach cynamonowych Bruno Schulza. // Joseph von Eichendorff Konversatorium 60 (2008) [_]

&   M. Lubański, KRYTYKA LITERACKA I PSYCHOANALIZA. O polskiej psychoanalitycznej krytyce literackiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. – Warszawa: Eneteia, 2008 [Rozdział 8: Bruno Schulz o Cudzoziemce Kuncewiczowej i Ferdydurke Gombrowicza. - Zawiedziona miłość, niespełnione ambicje artystyczne czy obcość etniczna? Zawiedziona miłość, czyli Bruno Schulz o Cudzoziemce. - „Maczuga dzikusa w rękach Europejczyka”. - Strategia psychoanalityczna Brunona Schulza] [_]

&   J. Jarzębski, Schulz: uniwersalność i poetyka fragmentu. – [w:] LITERATURA - PUNKTY WIDZENIA - ŚWIATOPOGLĄDY. Prace ofiarowane Marcie Wyce / red. Dorota Kozicka, Maciej Urbanowski. – Kraków: Universitas, 2008. – s. 143-156.

&   N. Sznaider, Drohobych: Die TraumrepublikIn: GEDÄCHTNISRAUM EUROPA. Die Visionen des europäischen Kosmopolitismus. Eine jüdische Perspektive / Natan Sznaider. – Bielefeld: Transcript Verlag, 2008 [_ text_ rec.ð]

&   B. R. Banks, Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim. Przeł. Maciej Maryl. – Streszcz. w jęz. ang. – Teksty Drugie 6 (114) 2008, s. 239-251. [_ _]

&   E. Świąc, Wariatka na śmietniku. – re: presja” studencki nieperiodyk kulturalny, 2008, nr 2 (2) [_ text_]

&   J. Gondowicz, Snucie. – Nowe Książki, nr 11, 2008, s. 77.

&   >> Е. Курилук, Франц Кафка и Бруно Шулц: бубашвабе и крокодили. Превела с пољског Бисерка Рајчић. – Београдски књижевни часопис, бр. 3, зима 2008, стр. 151-156. [text_]

&   >> Б. Рајчић, Дебора Фогел – учитељица и муза Бруна Шулца. – Летопис Матице српске. Год. 184, књ. 482, св. 5 (нов. 2008), стр. 1190-1194. [text_]

&   > о. А. Добжинський. Władysław Panas. Bruno od Mesjasza: rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin: UMCS, 2001; Д. Семенова. Багатоголосся Бруно Шульца. («Бруно Шульц і культура пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі». Дрогобич, 2007). // “Дух і літера” № 20, 2008 [_]

&   BRUNO SCHULZ: WIOSNA. 12 przekładów / pod redakcją Wiery Meniok. – Lublin: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza; Drohobycz: Wydawnictwo Kolo; Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka, 2008. – 335 s. (Arka wyobraźni Brunona Schulza) ISBN 978-966-7996-72-7 [М. Габлевич, Текст як життя, життя як текст. – M. Hablewicz, Tekst jak życie – życie jak tekst (tłumaczenie na język polski W. Meniok). – B. Zadura, Między młotem a kowadłem. – Tłumaczenia i wypowiedzi autorskie: Andrij Pawłyszyn, Andrij Bondar, Wiera Meniok, Uri Orlev, Henryk Siewierski, Lorenzo Pompeo, Xavier Farré, Gábor Körner, Petra Zavřelová, Doreen Daume, Judyta Preis, Jørgen Herman Monrad, Veikko Suvanto] [_Spis treści _ _ _ _ fragm._]

&   T. Borucki, Czytając Brunona Schulza po rosyjsku. – [w:] POCZUCIE HUMORU A PRZEKŁAD / pod red. Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Marii Filipowicz-Rudek. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008. – S. 237-247. (Między Oryginałem a Przekładem; 13) [_]

&   A. Łagowska, Liryczność prozy Brunona Schulza w rosyjskim przekładzie. – [w:] WZNIOSŁOŚĆ I STYL WYSOKI W PRZEKŁADZIE / red. Maria Filipowicz-Rudek. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008 (Między Oryginałem a Przekładem; 14) [_]

&   J. Preis, J.H. Monrad, Om at oversætte Bruno Schulz. – [In:] FRA DET ENE SPROG TIL DET ANDET / Klaus Rifbjerg ... [et al.]. – København: Vandkunsten, 2008. [_]

 

&   R. Fieguth, Eine Art Zusammenhangsheimweh. Notizen zu Intertextualität, Komposition und Sprachkonzeption bei Bruno Schulz. – In: WORTKUNST, ERZÄHLKUNST, BILDKUNST / hrsg. von Rainer Grübel... – München: Sagner, 2008. - S. 310- (Die Welt der Slaven: Sammelbände; 30)

&   POSTSCRIPTA DO BRUNONA SCHULZA / pod red. Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Chiazm; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Kulturoznawstwa. Koło Naukowe Kulturoznawców Aporie], 2008. – 123, [1] s. - ISBN 978-83-923537-3-7 [Od redaktorów. – J. Roszak, PS Brunona Schulza. – J. Warońska, Walka Józefa z Jakubem, pamięcią i tradycją, czyli poszukiwanie sensu świata. – B. Małczyński, Mieszkaliśmy w rynku, w jednym z tych ciemnych domów. – M. Buczyński, Sklepy cynamonowe – spektakl przeciwieństw. – M. Czerwiński, Manekiny, gnostycyzm ironiczny. Schulzowska narracja herezji. – D. Lisak-Gębala, Przyjdzie Mesjasz z byle czego. – W. Koryciński, Podteksty i halucynacje. Schulzowskie bezdroża miejskie. – A. Dudała, Schulza "malowanie słowem". – N. Adamczyk, Odwieczny ruch czy nieruchomość wieczności? Od Schulza do Balthusa i z powrotem. – A. Włodarczyk, Bruno Schulz wobec współczesnej antropologii (rekonesans). – A. Wojciechowska, O melancholii u Brunona Schulza. – A. Małczyńska, Rondo o Jesieni. – J. Olejniczak, Bruno Schulz i śmierć] [_]

&   S. Antkowiak, Z Brunonem Schulzem na "dywanie Sierpińskiego", czyli o fraktalności rzeczywistości [w:] DZIEŁO SZTUKI Z PERSPEKTYWY KULTUROWEJ, red. S. Antkowiak, A. Rubczak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.

&   A. Chomiuk, Sny Brunona Schulza. – Kwartalnik Polonistyczny. - R. 1, nr 1 (2008), s. 9-18.

&   P. Majcher: Das Bild des Kaisers Franz Joseph I. in den Romanen "Radetzkymarsch" von Joseph Roth und "Das Salz der Erde" von Józef Wittlin und in der Erzählung "Der Frühling" von Bruno Schulz. – In: VERBALISIERUNG UND VISUALISIERUNG DER ERINNERUNG: Literatur und Medien in Österreich / Anna Byczkiewicz, Kalina Kupczyńska (Hrsg.). – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, S. 39-50. [_]

&   В.И. Докучаева: Дискурсная формация «Коричных лавок» Бруно Шульца. // Вестник Российского государственного гуманитарного университета, 2008, вып. 9, с. 110-118. [_]

&   Г. Глембоцкая. «Еврейский экспрессионизм» и проблема сюрреализма в творчестве художников Львова 1920-х - 1930-х годов. // ШАГАЛОВСКИЙ СБОРНИК. Вып. 3. Материалы X-XIV Шагаловских чтений в Витебске (2000-2004). Минск: Рифтур, 2008. С. 30-37. [text_]

&   О. Д. Харлан, Мала проза Бруно Шульца: у дзеркалі катастрофізму. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ: лінгвістика та літературознавство: міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту; редкол. В. А. Зарва (відп. ред.) [та ін.]. – Київ: Освіта України, 2008. – С. 190-195. – ISBN 978-966-8847-78-3 [_]

&   >> АНТОЛОГІЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за редакцією Віри Меньок. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька, 2008. – 159 с. (Арка уяви Бруно Шульца) ISBN 978-966-7996-63-5 [Зміст: В. Меньок, Від редактора. – В. Панас: Бруно Шульц або інтрига Нескінченності. Перекл. Ігор та Віра Меньок. – В. Панас: Урок професора Арендта. Перекл. В. Меньок. – Є. Яжембський: Як читали і як читають Шульца. Перекл. М. Каралюс. – Є. Свєнх, Шульц – галицький письменник. Перекл. В. Романишин. – Є. Яжембський, Шульц: іронічний лад та спокусницький дискурс. Перекл. В. Романишин. – А. Ф’ют, Посмертні пригоди Бруно Шульца. Перекл. М. Каралюс. – І. Клех, Територія сновидінь - мала вітчизна Бруно Шульца. Перекл. В. Меньок. – М. Маринович, Світ. Місто. Книга. – М. Гольберг, Пограниччя, вдячність, пересторога. – В. Меньок: "Особлива провінція": шульцівська креація й інтерпретація Міста. Перекл. М. Каралюс. – У. Орлев: Короткі цитати з листів Бруно Шульца про дитинство... Перекл. В. Романишин. – Г. Северський: Бруно Шульц під Розп'яттям Півдня. Перекл. М. Каралюс. – Л. Палфалві: Про натхнення кабалою у прозі Бруно Шульца та Франца Кафки. Перекл. М. Каралюс. – Е. Курилюк: Кондор, тарган, крокодил. Перекл. В. Романишин. – Ю. Покальчук, Бруно Шульц у світлі різних культур. – Про авторів] [_ _ _]

&   >> А. Загаєвський. У ЧУЖІЙ КРАСІ: Есеї. З польської переклав Віктор Дмитрук. – Львів: "Кальварія", 2009. [_]

&   M. Bandura, Porządek pragnienia i logika fantazji w prozie Brunona Schulza. – [w:] WOKÓŁ FREUDA I LACANA. Interpretacje psychoanalityczne / redakcja naukowa Lena Magnone i Anna Mach. – Warszawa: Difin, 2009 [_]

&   E. Łojszczyk, Wcielenia materii (Schulz i Bellmer). – Twórczość, rok LXV, nr 3 (760), marzec 2009, s. 64-92. [_]

&   L. Turea, Surîsul lui Bruno Schulz. – Contrafort 1-2, (171-172), ianuarie-februarie 2009. [text_]

&   >> W. Panas: W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie. – Scriptores, nr 33 (2009) 217-219. [text_]

&   K. Van Heuckelom, Bruno Schulz, of Het Boek dat groeit. – Tijdschrift voor Slavische literatuur 2, 2009, p.53-58. [_ _]

&   S. Srokowski, Bruno Schulz w Kudowie Zdroju. – Pamiętnik Kudowski. Nr 2 (wiosna 2009) [_ text_]

&   S. Sem-Sandberg: Drömmarnas republik. – Glänta. 1 (2009) 90-102. [_ _ text_]

&   E.-S. Zawall: Witold & Bruno. – Glänta. 1 (2009) 111-112. [_ _]

&   B. Breysach, Kleine Literatur und literarische Anthropologie: europäisch-jüdische Literaturkomparatistik am Beispiel von Franz Kafka und Bruno Schulz. – In: DIALOG DER DISZIPLINEN: Jüdische Studien und Literaturwissenschaft / hrsg. von Eva Lezzi und Dorothea M. Salzer. – Berlin: Metropol, 2009. – S. 293-323.

&   R. Holmström: Fabulerandets fröjd. Om Bruno Schulz´ Kanelbutikerna. – [In:] Roger Holmström (red.): KOMPLEXITETENS UTTRYCKSFORMER. Nio nedslag i europeisk 1900-talsroman. Åbo Akademi Litteraturvetenskapen, Meddelanden nr. 36, 2009. – ss. 99-107. [_]

&   > J. Anders, Bruno Schulz: The Prisoner of Myth. – In: BETWEEN FIRE AND SLEEP: Essays on Modern Polish Poetry and Prose / Jaroslaw Anders. – New Haven: Yale University Press, 2009. [_ _]

&   D. Grossman, The Age of Genius: What was it life to know Bruno Schulz? Translated from the Hebrew by Stuart Schoffman. – The New Yorker, June 8 & 15, 2009, p. 66-77. [text_]

&   A. Jocz, Bruno Schulz, czyli o nieznośnym obcowaniu z nieupostaciowaną materią [w:] LITERACKOŚĆ FILOZOFII - FILOZOFICZNOŚĆ LITERATURY / pod redakcją naukową Barbary Sienkiewicz i Tomasza Sobieraja. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009 [_]

&   W. Pestka, Kolaż z bladym księżycem nad miastem. [w:] DO ZOBACZENIA W PIEKLE: kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, Białoruś, Łotwa / Wojciech Pestka. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009. [_ fragm_]

&   >> D. Grossman, Il mio Schulz segreto. – L'Espresso, n°23 del 05/06/2009, a pag. 110. [text_]

&   >> Brian R. Banks: MUSE & MESSIAH: The Life, Imagination & Legacy of Bruno Schulz (1892 - 1942). – 2. ed. – Ashby-de-la-Zouch: InkerMen Press, 2009. – 319 p. (Axis Series; 2) ISBN 978-0-9556259-7-8 [_ _contents]

&   > P. Czwordon, Wychudzona summa [Jerzy Ficowski: Bruno Schulz 1892-1942. Ein Künstlerleben in Galizien. Übersetzt und für die deutsche Ausgabe bearbeitet von Friedrich Griese. Carl Hanser Verlag, München 2008]. – Literatura na Świecie, nr 5-6 (454-455), 2009, s. 408-413.

&   A. Fiut, Schulz czyta Rilkego. – Kwartalnik Artystyczny, 2009 nr 4 (64), s. 77-84. [_ text_]

&   K. Dłużniewska-Łoś, Hiszpańskojęzyczni tłumacze wobec zabiegu udosłownienia metafory leksykalnej w Sklepach cynamonowych Brunona Schulza. – Poradnik Językowy, nr 05 /2009, s. 82-95. [_]

&   Bruno Schulz i Drohobycz / koncepcja, fotografie, opracowanie mapy, projekt okładki Jerzy Jacek Bojarski; opracowanie kartograficzne Sławomir Mielnik. – Lublin: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2009. ill. [Teksty: M. Kitowska-Łysiak: Czym jest mapa? – G. Józefczuk: Drohobycz i Bruno Schulz. – W. Meniok: „Bezimienna i kosmiczna” mapa Drohobycza według Brunona Schulza. – J.J. Bojarski: Legenda] [_ text_]

&   >> А. Ф’ют. Посмертні пригоди Бруно Шульца. // ЗУСТРІЧІ З ІНШИМ / Алєксандр Ф’ют. Переклад з польської Ярослава Поліщука. – Харків: «Акта», 2009. [_ _]

&   >> M. Pollack, GALÍCIA: utazás egy eltűnt világban Kelet-Galícia és Bukovina földjén; [ford., a jegyzeteket írta, a függeléket kész., a képeket összeáll. Halasi Zoltán]. – [Budapest]: Palatinus, 2009. - 243 p.: ill.

&   J. Olejniczak, Bruno Schulz. – w: POWROTY W ŚMIERĆ / Józef Olejniczak. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. [_ rec.ð]

&   I. Grodź: ZASZYFROWANE W OBRAZIE. O filmach fabularnych Wojciecha Jerzego Hasa. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2009. – 608 s. [_ _]

&   R. Suwała, „Alchemiczne” czytanie Schulza. – Kresy. 3 (79) 2009 [_]

&   В. Романишин. "Прозора форма" і "сенс універсальний": дискурсивні паралелі теорій російського акмеїзму та концепції поетичної творчості Бруно Шульца // ПРОБЛЕМА СУБ'ЄТИВНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОГО СРІБНОГО ВІКУ / под ред. Владимир Возняк, Вера Лимонченко, Вера Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. ISBN 978-966-384-152-6 [_]

&   СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ БРУНО ШУЛЬЦА. Наукові матеріали ІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за редакцією Віри Меньок | WSPÓŁCZESNA RECEPCJA TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / pod redakcją Wiery Meniok. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька, 2009. – 302 с. (Арка уяви Бруно Шульца) ISBN 978-966-2405-04-0 [Зміст: Від редактора. | Od redaktora. | Editorial note. – J. Jarzębski, Jak czytano, jak czyta się Schulza. | Є. Яжембський, Як читали і як читають Шульца. Перек. М. Каралюс. – I. Klech, Terytorium marzeń sennych - mała ojczyzna Brunona Schulza. Tłum. W. Meniok. | І. Клех, Територія сновидінь - мала вітчизна Бруно Шульца. Перек. В. Меньок. | I. Klekh, The Territory of Dreams - Bruno Schulz's Small Motherland. – A. Fiut, Bruno Schulz czyta Rilkego. – J.-P. Salgas: Witold Gombrowicz - Bruno Schulz du duel au double. – E. Kuryluk: Kondor, karaluch, krokodyl. | Е. Кулилюк: Кондор, тарган, крокодил. | E. Kuryluk: A Condor, Cockroach, and Crocodile. – L. Pálfalvi: O kabalistycznych inspiracjach prozy Schulza i Kafki. Śladami profesora Panasa. | Л. Палфалві: Про натхнення кабалою у прозі Бруно Шульца та Франца Кафки. Слідами професора Владислава Панаса. Перекл. М. Каралюс. – Т. Біленко: Вербальні скарби у спадщині Бруно Шульца. – A. Banasiak: Republika Marzeń Szina Szaloma. – U. Orlev: Krótkie cytaty z listów Brunona Schulza o dzieciństwie... | У. Орлев: Короткі цитати з листів Бруно Шульца про дитинство... Перекл. В. Романишин. H. Siewierski: Bruno Schulz pod Krzyżem Południa. | Г. Северський: Бруно Шульц під Розп'яттям Півдня. Перекл. М. Каралюс. – F. M. Cataluccio: Bruno Schulz i opowiadania ilustrowane. Na marginesach włoskiej recepcji. | Ф. М. Каталуччіо: Бруно Шульц та ілюстровані оповідання. На марґінесах італійської рецепції. | F. M. Cataluccio: Bruno Schulz and Illustrated Short Stories. On the Margins of Italian Reception. – X. Farré: Bruno Schulz w Hiszpanii. M. Smorąg-Goldberg: Schulza drugie spotkanie z Paryżem, czyli koleje recepcji Schulza we Francji. – K. van Heuckelom: "Ogromne kury belgijskie". Bruno Schulz a Niderlandy. – J. Preis, J. H. Monrad: "Niejaka Pani Magda Wang…" Bruno Schulz's Danish inspirations. – W. Meniok: Bruno "nieocalony" w czasoprzestrzeni ukraińskiej. – P. Zavřelová: Recepcja dzieła Brunona Schulza w Czechach. – Noty biograficzne] [_ _ _ _ _]

 

 

 

&   (UN)MASKING BRUNO SCHULZ. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations / edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom. – Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2009. – 529 p. (Studies in Slavic Literature and Poetics, 54) ISBN 978-90-420-2694-0 [Contents: D. De Bruyn & K.Van Heuckelom: Introduction: Seven Decades of Schulzology. - New Combinations: Literature: K. Underhill: Ecstasy and Heresy: Martin Buber, Bruno Schulz, and Jewish Modernity. – A. Meyer-Fraatz: Exposing and Concealing Jewish Origin: Bruno Schulz and Bolesław Leśmian. – S.J. Żurek: As One Kabbalist to Another… On Arnold Słucki’s Mystical Visions of the World in the Poem ‘Bruno Schulz’. – D. De Bruyn: “The Lie Always Rises to the Surface like Oil”. Toward a Metafictional Reading of Karol Irzykowski’s Pałuba and Bruno Schulz’s Fiction. – A. Śliwa: “I Drew a Plan of an Imaginary City”. The Phenomenon of the City in Bruno Schulz and Miron Białoszewski. – A. Gall: Mythopoetic Traditions and Inserted Treatises: Bruno Schulz and Danilo Kiš. – D. Wojda: Bruno Schulz and the Magical Realism of Gabriel García Márquez in One Hundred Years of Solitude. - New Combinations: Art: M. Skwara: “A (Wo)man on a Sofa” in Bruno Schulz’s Art and Writings. Schulz as a “Painterly” and “Writerly” Artist. – A. Kato: The Early Graphic Works of Bruno Schulz and Sacher-Masoch’s Venus in Furs: Schulz as a Modernist. – J. Zieliński: Zuloaga (Rilke?) Schulz. – E. Sánchez-Pardo: Bruno Schulz and Djuna Barnes: Border-crossing and Artistic Practice. – D. Watt: Bruno Schulz’s Incomparable Realities: From Literature to Theatricality. - Further Fragmentations: M. Dąbrowski: Aesthetics of Melancholy in Bruno Schulz’s Writings. – J. Jarzębski: Bruno Schulz and Seductive Discourse. – Sh. Gorin: Thinking About Absurdity with Bruno Schulz: Paradox and Potential. – M. Suchańska-Drażyńska: Jewish Mysticism – A Source of Similarities Between Bruno Schulz’s Writings and Psychoanalysis. – J. Schulte: The Clepsydra of Empedocles and the Phenomena of Breath and Wind in Bruno Schulz’s Fiction. – Th. Anessi: The Great Heresy of the Varsovian Center. – O. Weretiuk: The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm? - Ultimate Reintegrations: M.P. Markowski: Text and Theater. The Ironic Imagination of Bruno Schulz. – Th. Robertson: Bruno Schulz’s Intimate Communication: From the “True Viewer” of Xięga bałwochwalcza to the “True Reader” of ‘Księga’. – A. Sproede: Bruno Schulz: Between Avant-Garde and Hasidic Redemption. – J. Augsburger: Poetical Fluidization and Intellectual Eclecticism in Bruno Schulz’s Writings. – Index] [_ ðintroduction ðexcerpt _index _contents]

 

 

&   M.P. Markowski: Republika marzeń. – Tygodnik Powszechny, Nr 44 (3147), 1 listopada 2009. [text_] [text_]

&   M. Černigoj: Italijanska književnost po koncu postmodernizma na primeru romana Un uomo che forse si chiamava Schulz Uga Riccarellija. – Raziskave in razprave. Letn. 2, št. 1 (2009), str. 57-80. ill. [text_]

&   >> J. Golec: Heimatverlust und Heimatkonstruktionen im Schaffen von Joseph Roth und Bruno Schulz. – In: JÜDISCHE IDENTITÄTSSUCHE: Studien zur Literatur im 19. und 20. Jahrhundert / Janusz Golec. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 49-66. ISBN 978-83-227-2953-3

&   K. Sidowska, Bilder von Emotionen in der modernen Prosa: "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von R. M. Rilke und "Die Zimtläden" von B. Schulz /Obrazy emocji w prozie modernistycznej. Pamiętnik Malte Lauridsa Brigge R. M. Rilkego i Sklepy cynamonowe B. Schulza. Streszczenie/. – Zagadnienia rodzajów literackich, Bd. 52 (2009), H. 1-2, S. 149-170. [_]

&   A. Kasperek: O manowcach socjologizowania na temat Brunona Schulza. – Szkice Humanistyczne, tom IX, nr 2-3 (vol. 19), 2009, s. 149-167. [text_]

&   Z. Hryhorowicz: Bruno Schulz i Max Blecher: powinowactwa przestrzeni [w:] Ilona Czamańska, Witold Szulc (red.) LUDZIE I IDEE PONAD GRANICAMI. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. XVI, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, str. 21-37. [_]

&   J. Gondowicz, Mrugająca materia. – Kwartalnik Filmowy, nr 65, 2009, s. 6-29. [_]

&   B. Arich-Gerz, Bruno Schulz's Literary Adoptees. Jewishness and Literary Father-Child Relationships in Cynthia Ozick's and David Grossmann's Fiction. – European Judaism, Volume 42, Number 1, Spring 2009, pp. 76-89. [_]

&   M. New, Sterne and the modernist moment. – [in:] THE CAMBRIDGE COMPANION TO LAURENCE STERNE / Edited by Thomas Keymer. – New York: Cambridge University Press, 2009. [_ text_]

&   >> Р. Лахманн, Метаморфоза: другая морфология - проза Бруно Шульца // ДИСКУРСЫ ФАНТАСТИЧЕСКОГО / Ренате Лахманн. Перевод с немецкого. – Москва: Новое литературное обозрение, 2009. – 384 с.: ил. ISBN 978-5-86793-740-9 [_ _]

&   E. Rybicka, Schulz: mityzacja czy modernizacja rzeczywistości. – w: LEGENDY NOWOCZESNOŚCI. Wykłady Otwarte / redaktor tomu: Marcin Rochowski. – Warszawa: Wydawnictwo Teatru Narodowego, 2009. [_]

&   >> Victoria Nelson, SEKRETNE ŻYCIE LALEK. Tłum. Anna Kowalcze. – Kraków: Universitas, 2009, s. 390. ISBN 97883-242-0998-9 [_]

&   A. Wojciechowska, Bruno Schulz – mieszkaniec trzech światów; B. R. Banks, Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza. – w: POGRANICZE KULTUROWE (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog) / redakcja Oksana Weretiuk, Jan Wolski, Grzegorz Jaśkiewicz. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. [_]

&   H. Kopeć, Schulz przepisany? : "sprawa Truchanowskiego" - epilog, Ruch Literacki. - R. 50, z. 4/5 (2009), s. 405-418 [_]

&   W stronę Schulza / [red. Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała]. – Kielce: Muzeum Narodowe, 2009. – 31, [1] s.: il. ISBN 978-83-89995-32-2

&   Krzysztof Miklaszewski: ZATRACENIE SIĘ W SCHULZU. Historia pewnej fascynacji. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. – 256 s.: ill. ISBN 978-83-06-03218-5 [Spis rzeczy: I. Wyznanie zamiast wstępu. – II. Poeta prozy. Rytm jako światopogląd. Konsekwencja myślenia obrazami. – III. Schulzowskiej prozy kod teatralny. – IV. Schulz na scenie polskiej. Studenckie początki Schulzowskiego żywota w teatrze. Dwóch śmiałków, czyli Schulz w rękach „młodych zdolnych” (Stary Teatr, Kraków - 1976 i 1987). Czy Janusz Wiśniewski... padł? (Kłopoty z operową wizją Schulza). Jakub to nikt inny tylko... Peszek. Andrzeja Marii Marczewskiego wzorzec Sklepów cynamonowych. – V. Schulz na scenach świata. Europejski Schulz z perspektywy... Krakowa. Bruno z Drohobycza nad Tamizą, czyli... rewelacja. – VI. Kantorowska lekcja Schulza, czyli Umarła klasa w Teatrze Cricot 2. Nowy Traktat o Manekinach (Fragment rozmowy przed premierą Umarłej klasy w październiku 1975). Przejmujący seans (Fragment opisu premiery Umarłej klasy w listopadzie 1975) Zerwanie z Schulzem na Ziemi świętej (Relacja z grudnia 1985). – VII. Tajemnica poliszynela, czyli Schulzowskie zagadki literackie. Argentyńska opowieść pensjonarki o zmartwychwstaniu Sklepów cynamonowych. Nie warto być kuzynem... Kafki. – VIII. Jakub, Ella dwa bratanki. Jakub, ostatni z Schulzów. Ella, czyli stryjcio Brunio w kolorach. – IX. Dwie filmowe wizje prozy Schulza Schulz - scenarzysta filmowy. Sanatorium Pod Klepsydrą w przekładzie filmowym Hasa i Sobocińskiego. Antyfuturystyczna Ulica Krokodyli braci Quay. – X. Muzyczne inspiracje „wieczną wibracja” prozy Schulza. – XI. Miasta Drohobycza Janusowe oblicze. Dziś Drohobycza Schulza już nie ma. Państwo Schenkelbachowie - sąsiedzi Brunona (Izraelsko-polski sprawdzian Erwinowych klisz Brunona). Bianka, czyli Lydia - muza czy uczennica. Pamięć na antypodach (Trzy australijskie rozmowy z Andrzejem Chciukiem): Rozmowa pierwsza - u zbiegu Czackiego i Mickiewicza. Rozmowa druga - Śniatynka. Rozmowa trzecia - ukraińska piosenka Igora Menioka podwójny kadysz. – XII. Zamiast epilogu. Ostatnia awantura o Schulza z freskami w tle. – XIII. Aneks. Barbarzyńca w ogrodzie, czyli najbardziej fachowa analiza opowiadania Schulza Pan. Publikacje Krzysztofa Miklaszewskiego o Schulzu, jego życiu i sztuce. Filmy Krzysztofa Miklaszewskiego o życiu i twórczości Schulza. Proza Schulza w teatrze polskim (Próba zestawienia). Proza Schulza w teatrze na świecie (Wybór najważniejszych zidentyfikowanych inscenizacji). Autorzy fotografii i reprodukcji. Indeks osób] [fragm./spis treści_ _ fragm._ _ rec.ð _]

 

 

 

&   BRUNO SCHULZ: New Readings, New Meanings | Nouvelles lectures, nouvelles significations / published under the direction of | publié sous la direction de Stanisław Latek. – Montreal: Polish Institute of Arts and Sciences in Canada; Cracow: Polish Academy of Arts and Sciences, 2009. – 195 p. ISBN 978-0-9692784-8-1 | ISBN 978-83-7676-018-6 [Contents | Table des matières: S. Latek, Introduction | Introduction. G. Hundert, Drohobycz: City of Mystics and Artists. – W. Krysiński, Schulz et le baroque: L'herméneutique différentielle et le savoir sectionné. – J. Jarzębski, Schulz: Universality and the Poetics of the Fragment. – N. Ravvin, Veneration and Desecration: The Afterlife of Bruno Schulz. – K. Van Heuckelom, In Defense of Idolatrous Creativity: Bruno Schulz's Xięga Bałwochwalcza and Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju. – D. A. Goldfarb, Pałuby in Bruno Schulz's Workshop. – M. Smorąg-Goldberg, Le code métaphorique de Schulz: sur l'exemple de la nouvelle La bourrasque. – V. Meniok, The Republic of Dreams: Town in Schulz's creation and interpretation. Translated from Polish by Anna Wróbel. – M. Poprzęcka, Lectures de luvre plastique de Bruno Schulz. – J. Villneuve, Schulz au cinema. Les miniatures des Frères Quay. – E. Ficowska, Reminiscences. – J. Ficowski, Mój nieocalony | Mon non-sauvé] [_ _ _ _ _ _]

&   K. Dłużniewska-Łoś, Problem przeniesienia nastroju w procesie przekładu: studium porównawcze czterech tłumaczeń Sierpnia Brunona Schulza na język hiszpański. – w: W KRĘGU LITERATURY I KULTURY IBERYJSKIEJ I IBEROAMERYKANSKIEJ. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy / redakcja Urszula Aszyk, Agnieszka Flisek, Łukasz Grützmacher i Karolina Kumor. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. – s. 37-56. [_]

 

 F 2010-2013

 

www.brunoschulz.org