www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer

 

 

 

Бранислава Стојановић | Branislava Stojanović

 

* e-mail -  * e-mail

4 Biogram  6 Библиографија | Bibliografia 4 SCIndex

 

6Студије и чланци | Studia i artykuły

 

Polonistika na Internetu [Summary: Polish Studies on the Internet]. – Филолошки преглед (Београд), год. XXVII, 2000, бр. 1, стр. 105-120.

Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш [Streszczenie: Recepcja Brunona Schulza w Serbii. Pierwszy rozdział: Danilo Kiš]. – Славистика (Београд), књ. VI, 2002, стр. 171-183.

Bursztynowe skojarzenia, czyli schulzoidzi na Bałkanach. // W UŁAMKACH ZWIERCIADŁA... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci / pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. – Lublin: TN KUL, 2003. – s. 515-532. – ISBN 83-7306-165-5

            Postać Brunona Schulza w literaturze serbskiej. – Славистика (Београд), књ. IX, 2005, стр. 514-521. <pdf>

Митизација путовања у прози и цртежима Бруна Шулца [Резюме]. // ПУТ И ПУТОВАЊЕ У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ / приредила Корнелија Ичин. – Београд: Филолошки факултет, 2003. – стр. 229-244.

Одбачени фрагменти "Раних јада" (прилог генези текста) [Summary: The deduced fragments of "Early Sorrows" (supplement to the genesis of text)]. // СПОМЕНИЦА ДАНИЛА КИША: поводом седамдесетогодишњице рођења / уредник Предраг Палавестра. – Београд: Српска академија наука и уметности, 2005. стр. 183-194.

Искушење "Опседнутости": јужнословенске преводне интерпретације једне приповетке Бруна Шулца [Streszczenie: Nawiedzenie „Nawiedzenia” (południowosłowiańskie interpretacje translatorskie w opowiadaniu Brunona Schulza)]. // 110 ГОДИНА ПОЛОНИСТИКЕ У СРБИЈИ: зборник радова / [уредник Петар Буњак]. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2006. – стр. 215-231.

Umitycznienie Brunona Schulza. Drohobycka ikona Europy Środkowej jako nieskończona inspiracja artystów z całego świata. – Parnasik (Ostrołęka), nr 1-2 (53-54) 2006, s. 20-23.

Шулц и Андрић: две судбине и једно читање. – Свеске Задужбине Иве Андрића (Београд), год. XXV, св. 23, 2006, стр. 308-317.

 

6Прикази | Recenzje

 

[Антиутопије у словенским књижевностима, уредио Дејан Ајдачић, Београд, Научно друштво за словенске уметности и културе ТИА „Јанус”, 1999, 175 стр.]Славистика (Београд), књ. V, 2001, стр. 276-281.

Пољска монографија о Исидори Секулић [Magdalena Koch, Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2000, 141 s.]. – Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад), књ. 49, св. 3, 2001, стр. 509-511. <pdf>

[Пољско-српски речник у два тома, израдили Данилка Ђуришић-Стојановић и Угљеша Радновић; главни редактор Ђорђе Живановић; ијекавски облици и варијантска лексика Владо Ђукановић, 1. изд. - Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, LXXII, стр. 1549+2001.] – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд), књ. LXVII, св. 1-4, 2001, стр. 383-386. [Коаутор Агњешка Ласек]

— [Danilka Đurišić-Stojanović, Uglješa Radnović: Poljsko-srpski rečnik u dva toma, SANU, Beograd 1999, 1549+2001 str.] – Prevodilac (Beograd), god. XXI, br. 1-2 (48), 2002, str. 49-52. [Koautor Agnieszka Łasek]

Staropolska on-line. – Славистика (Београд), књ. VI, 2002, стр. 347-348.

Шехерезада није уморна [Олга Токарчук: У потрази за књигом, Нолит, Београд 2002; Ана Поточек: Онострано(ст), КОВ, Вршац 2002]. – Кораци (Крагујевац), бр. 9-10, 2002, стр. 171-175.

Пољска компаратистика о (јужно)словенској авангарди [Maria Dąbrowska-Partyka: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 212; Jolanta Sujecka: Ikona domu, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2001, s. 216]. – Славистика (Београд), књ. VII, 2003, стр. 447-450.

Бруно Шулц у Лублину ["W ułamkach zwierciadła..." Konferencja naukowa w obchody 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza 1892-1942 (Lublin, 18-21 listopada 2002)]. – Филолошки преглед (Београд), год. XXX, 2003, бр. 1, стр. 195-198.

Ко је ко у Шулцовом животу. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 196-204. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

[Milan Moguš, Neda Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2002, 1151 str.] – Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), бр. 65-66, 2004, стр. 416-417. [Koautor Agnieszka Łasek] <pdf>

Црњански, Киш и остали – поново у Пољској. – Славистика (Београд), књ. VIII, 2004, стр. 461-463.

Фестивал Бруна Шулца / [разговор водила Јелена Јовић]. – Quo Vadis? Czasopismo Studentów Polonistyki (Belgrad), listopad 2004, s. 19-23.

[Małgorzata Filipek: Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 150.] – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд), књ. LXX, св. 1-4, 2004, стр. 311-313.

— Преглед рецепције српске књижевности у предратној Пољској [Małgorzata Filipek: Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 150]. – Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), бр. 67, 2005, стр. 195-197. <pdf>

Benešić i Poljaci [Lech Paździerski, Julije Benešić i Poljaci. Priredio Dušan-Vladislav Pazdjerski. – Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2004. – 276 str. (Biblioteka "Književna smotra")]. – Филолошки преглед (Београд), год. XXXII, 2005, бр. 1, стр. 181-185. <pdf>

Историја јужноафричке књижевности (на језику африканс, од настанка до XIX века) [Jerzy Koch, Historia literatury południowoafrykańskiejliteratura afrikaans (XVII-XIX wiek). – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2004]. – Филолошки преглед (Београд), год. XXXII, 2005, бр. 2, стр. 179-181. <pdf>

Pierwszy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. Przełożyła z serbskiego Agnieszka Łasek. – Drugi Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu || Перший Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі. – Другий Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі [Переклад з польської мови Віра Романишин]. // БРУНО ШУЛЬЦ І КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЧЯ: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі | BRUNO SCHULZ A KULTURA POGRANICZA: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2007. – pp. 346-363. – ISBN 978-966-7996-47-5

Порука у боци, непознатом адресату: [преводи у свету]. – Политика. CVI: 34463. – Култура Уметност Наука. LIV: 27 (17. октобар 2009) 03.

            Exegi monumentum: Двадесет година од смрти Данила Киша (1935-1989). – Филолошки преглед (Београд), год. XXXVI, 2009, бр. 3, стр. 169-172. <pdf>

 

6Преводи | Przekłady

 

Метатекст и кохеренција: (О функцији метатекста у књижевном делу) / Тереза Добжињска. – Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), бр. 62, 2002, стр. 63-73. <pdf>

Ega van Hart / Bruno Šulc. – Kovine (Vršac), god. II, br. 4, 2002, str. 6-8.

Šulcovi učenici / Agata Tušinjska. - <www.brunoschulz.org> [2002].

Из преписке / Бруно Шулц. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 6-38. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Интервју с Бруном Шулцом / Станислав Игнаци Виткјевич. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 39-40. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Трагична слобода / Бруно Шулц. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 46-49. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Увод у Шулца / Јежи Јажембски. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 63-98. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Бруно од Месије / Владислав Панас. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 99-127. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Виткаци-Шулц-Гомбрович / Влођимјеж Болецки. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 127-138. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Успомене, фикције / [Ела Шулц-Подстолска, Марија Будрацка-Темпеле, Јулијуш Флашен, Алекси Кушчак, Алицја Ђангранде, Зофја Налковска, Јузефина Шелињска, Тадеуш Бреза, Витолд Гомбрович, Артур Сандауер, Казимјеж Трухановски, Изабела Херманова, Марија Реј-Хазен, Жорж Розенберг, Анджеј Хћук, Марјан Јахимович, Адам Важик, Емил Гурски, Изидор Фридман, Јан Кот, Ришард Матушевски, Леополд Лустиг]. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 156-180. (БРУНО ШУЛЦ / приредила Бранислава Стојановић)

Разговор са / Јежи Сосновски. // СТАНИЦА И ДРУГЕ ПРИЧЕ / Јежи Сосновски. Превели с пољског Петар Буњак, Лудвика Јанковић, Агњешка Ласек и Бранислава Стојановић. – Вршац: КОВ, 2003. – стр. 40-47.

Бувљак у Гардлици [одломак из романа "Бели гавран"] / Анджеј Стасјук. – Кораци (Крагујевац), бр. 11-12, 2003, стр. 89-94. [Коаутор превода Агњешка Ласек]

BELI GAVRAN / Andžej Stasjuk. – Beograd: Clio, 2004. – 301 str. [Koautor prevoda Agnješka Lasek]

Kraj "Lutanja po Argentini" / Vitold Gombrovič. – Kovine (Vršac), god. IV, br. 6, 2004, str. 36.

Гомбрович / Јежи Јажембски. – Кораци (Крагујевац), бр. 9-10, 2004, стр. 103-111.

Putovati znači živeti / Anej Stasjuk. – Kovine (Vršac), god. V, br. 7, 2005, str. 42-43.

"Nisam poznavalac poezije..." / Bruno Šulc. Prevod s poljskog i komentar Branislava Stojanović. – Kovine (Vršac), god. IX, br. 14, 2009, str. 48-53. [Sadržaj: Pisma Arnoldu Špetu. Pismo Rudolfu Otenbrajtu. Pismo Ostapu Ortvinu. Pismo Kazimježu Truhanovskom]

[Izlaganja Kšištofa Varge i Andžeja Stasjuka]. Prevod sa poljskog Agnješka Lasek, Branislava Stojanović. // DANILO KIŠ (1935-2005): IZMEĐU POETIKE I POLITIKE / priredila Mirjana Miočinović. – Beograd: Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2011.

 

6Библиографије

 

Polonica u Srbiji. Selektivna bibliografija prevoda poljske književnosti – monografske publikacije (1946-2002). – Projekat RastkoPoljska, [2002].

Библиографија превода пољске књижевности: монографске публикације (1946-2003). – Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), бр. 65-66, 2004, стр. 311-358. <pdf>

Bibliografija prevoda poljske književnosti: Monografske publikacije (1946-2007). – Projekat RastkoPoljska, [2007] <pdf>

Serbica u Poljskoj. Građa za bibliografiju srpskih i crnogorskih pisaca u Poljskoj. – Projekat RastkoPoljska, [2002].

Građa za bibliografiju Danila Kiša u Poljskoj. – Prevodilac (Beograd), god. XXI, br. 1-2 (48), 2002, str. 86-92.

[Bibliografija Danila Kiša]. // SABRANA DELA [CD-rom] / Danilo Kiš. Priredila Mirjana Miočinović. Disk priredili Aleksandar Lazić, Predrag Janičić. – Beograd: M. Miočinović, 2003. [Koautor Milena Marković]

[Bibliografija Danila Kiša]. // OSTAVŠTINA [CD-rom] / Danilo Kiš. Arhiva i komentari Mirjana Miočinović. Priredili Aleksandar Lazić i Predrag Janičić. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije; M. Miočinović, 2004². [Koautor Milena Marković]

Библиографија Данила Киша. // СПОМЕНИЦА ДАНИЛА КИША: поводом седамдесетогодишњице рођења / уредник Предраг Палавестра. – Београд: Српска академија наука и уметности, 2005. – стр. 453-789.

Bibliografija Danila Kiša. – <www.kis.org.rs> [2008]

Bibliografija Danila Kiša. – <www.danilokis.org> [2013]

POLONICA U SRBIJI: bibliografija posebnih izdanja (1848–2013) / Branislava Stojanović. – Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2013. – 135 str. (Slavistička biblioteka. Posebna izdanja)

 

6Internet

 

Projekat Rastko – Poljska (saradnik)

www.brunoschulz.org

www.danilokis.org

 

 

-------------------------------------------

 

@ bs ----------------------------------------------------------------------------- www.brunoschulz.org